Algemene voorwaarden


Onze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Algemene Voorwaarden van HOUTTOTAAL gevestigd te Katwijk ZH

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Hout Totaal. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Hout Totaal alsmede gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Op verzoek zenden wij u deze per mail. 1.2 Door het plaatsen van een bestelling in welke vorm dan ook geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Hout Totaal behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. 1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Hout Totaal erkend. 1.4 Hout Totaal garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties rekening houdend met de toleranties in de branche.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Hout Totaal bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 2.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd worden zolang de voorraad strekt, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant cq toeleverancier tussentijdse prijsverhogingen en of additionele transportkosten doorvoert. 3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en exclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Dit met uitzondering van maatwerk, speciaal bestelde artikelen en hout. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Hout Totaal heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 5 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Hout Totaal. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Hout Totaal er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag met uitzondering van de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals schaafwerk, zaagwerk of enige andere vorm van maatwerk van de door Hout Totaal aangeboden producten. 4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor: diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van een werkdag. goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft. goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Hout Totaal dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Hout Totaal. Hout Totaal houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 5.2 Hout Totaal respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de afnemer ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. 6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Hout Totaal) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk of per mail te melden aan Hout Totaal. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 3 werkdagen na levering aan Hout Totaal schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden te weten compleet in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. De kosten van het transport zijn voor rekening van de afnemer. De afnemer is ten aller tijde welkom om het gekochte bij Hout Totaal voor verzending te bekijken. 6.4 Alle reclames moeten schriftelijk en met bekwame spoed bij ons worden ingediend, maar in ieder geval binnen 1 week na de levering c.q. na de ontdekking van een gebrek. Reclames naar aanleiding van door ons aan de opdrachtgever toegezonden facturen dienen eveneens binnen veertien dagen na factuurdatum bij ons schriftelijk te worden ingediend. Overschrijding van deze termijn doet ieder reclamerecht van de opdrachtgever vervallen. De opdrachtgever is te allen tijde verplicht om desgewenst aan ons de gelegenheid te geven om controle naar aanleiding van een reclame door een door ons aan te wijzen deskundige te doen geschieden. De uitspraak van deze deskundige zal in dat geval voor beide partijen bindend zijn. 6.5 Hout Totaal is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade na levering van onze producten. 6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Hout Totaal in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Hout Totaal en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; 6.7 In het geval van meubels kan het voorkomen dat er droogscheuren in ontstaan of het hout kan gaan werken. Ook na selectie van het hout kan dit voorkomen. Daar het een natuurproduct is kunnen hier wij hier geen rechten aan ontlenen.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Hout Totaal zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Hout Totaal slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 7.4 Aanbiedingen van Hout Totaal gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 7.5 Hout Totaal kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Hout Totaal en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Hout Totaal op haalbaarheid is beoordeeld. 8.2 Hout Totaal behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Niet tijdige betaling

9.1 Bij niet (tijdige) betaling zijn wij gerechtigd om vanaf de factuurdatum een rente van 1% per maand in rekening te brengen over het openstaande factuurbedrag. Tevens zijn wij gerechtigd om van de opdrachtgever alle kosten ontstaan in verband met de incasso van door de opdrachtgever aan ons verschuldigde bedragen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, te vorderen, daarbij inbegrepen de kosten die de liquidatie door de Rechter overtreffen. Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval waarin wij ons voor de invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd en wel vanaf de datum waarop wij aan deze derde opdracht tot incasso hebben gegeven. Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht te zijn vastgesteld op 15% van de openstaande hoofdsom, met een minimum van 70,00 euro. Onder de buitengerechtelijke kosten vallen ook de kosten van een eventuele faillissementsaanvrage, welke kosten ook zijn verschuldigd indien onze vordering voor of tijdens de behandeling van de faillissementsaanvrage wordt voldaan.

10. Afbeeldingen en specificaties

10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Hout Totaal gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11. Overmacht

11.1 Hout Totaal is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Hout Totaal alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 11.3 Hout Totaal behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Hout Totaal gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 11.4 Indien Hout Totaal bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Hout Totaal is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan personen en voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Eigendom van alle door Hout Totaal aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Hout Totaal zolang de afnemer de vorderingen van Hout Totaal uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Hout Totaal wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een enander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 13.2 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 13.3 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Hout Totaal of een door Hout Totaal aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Hout Totaal haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 13.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Hout Totaal zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 13.5 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Hout Totaal.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Hout Totaal en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Leiden kennis, tenzij Hout Totaal er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Contact
Location

Lageweg 35K
2222AG
Katwijk aan Zee
The Netherlands

Call

+31 71 203 40 90

Call

+31 633 966 002

Openingstijden

Ma - Gesloten

Di - 08:30-17:30

Wo - 08:30-18:00

Do - 08:30-17:30

Vr - 09:00-17:30

Za - 10:00-14:00

Zo - Gesloten

Uitzonderlijk gesloten

Klik hier voor de speciale openingstijden
Nieuwjaarsdag (1 Januari 2024)
KvK

61392421

Bank

NL65 BUNQ 2064 2611 33

Copyright © HoutTotaal.nl 2023. Alle Rechten Voorbehouden.